Informacija Kėdainių gyventojams


KĄ REIKIA ŽINOTI

GYVENTOJAMS IR KAIMYNINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAMS

SUSIDARIUS EKSTREMALIAI SITUACIJAI
UAB „OKSETA“
KĖDAINIŲ KURO BAZĖJE
Žibuoklių gatvė Nr. 22,
Kėdainiai

kdn

 

EKSTREMALIOS SITUACIJOS
IR JŲ PADARINIAI

Ekstremali situacija - padėtis, kuri atsiranda dėl gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio pobūdžio priežasčių ar karo veiksmų ir sąlygoja staigų bei didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba žmonių žūtį, sužalojimą ar turtinius nuostolius
Gaisrai. Jie kyla didelių technologinių avarijų atvejais įmonėse, transporte, esant nepalankioms gamtinėms sąlygoms (sausros, miškų gaisrai), dėl žmogaus kaltės ir kt. Gaisro pavojų kelią degiosios medžiagos, elektros prietaisai, nuorūkos.
Pagrindiniai padariniai:

 • žalojantis poveikis žmonių sveikatai ir gyvybei;
 • žalojantis poveikis materialinėms vertybėms;
 • pastatų sunaikinimas;
 • žalojantis poveikis aplinkai;
 • materialiniai nuostoliai;

Sprogimas - tai reiškinys, kai santykiškai mažame tūryje įvyksta degimo, cheminė, branduolinė reakcija, elektros išlydis, fizikinis medžiagos virsmas ir ten išsiskiria didelis šilumos kiekis.
Pagrindiniai padariniai:

 • pavojus žmonių sveikatai ir gyvybei;
 • daiktų sugadinimas, sunaikinimas;
 • pastatų, statinių sugriovimas;
 • gaisrų sukėlimas;
 • kenksmingų medžiagų susidarymas;
 • kenksmingų medžiagų išsiliejimas;
 • aplinkos tarša.

Avarijos. Tai sutrikimai vandentiekio, šilumos, dujų, elektros ūkiuose. Avarijos įvyksta dėl technologinių priežasčių (vibracijos, trinties, temperatūros, slėgio svyravimo ir kt.), įrengimų saugiam eksploatacijos laikui pasibaigus (rūdžių, korozijos, hermetiškumo pažeidimo), transporto avarijų (saugaus greičio nesilaikymo, meteorologinių sąlygų) gamtinio poveikio (didelio oro drėgnumo, liūčių, stipraus vėjo ir pan.) bei kitų.

Pagrindiniai padariniai:

 • gaisrai;
 • žmonių veiklos ir gyvenimo ritmo sutrikdymas;
 • sprogimai;
 • dujų nutekėjimas;
 • užtvindymas;
 • žala žmonių sveikatai, mirtys;
 • neigiamas poveikis materialinėms vertybėms;
 • materialiniai nuostoliai.


CIVILINĖS SAUGOS SIGNALAI

Susidarius ekstremaliai situacijai labai svarbu kuo skubiau informuoti gyventojus apie kilusią grėsmę. Tam tikslui Lietuvoje yra parengta gyventojų ir valdymo grandžių perspėjimo ir informavimo sistema, kurią sudaro:

 • elektros sirenos - signalo „Dėmesio visiems!“ perdavimui (garsinio signalo girdimumo diametras – 1 km);
 • valstybinis ir privatus komercinis radijas, televizija ir kitos žiniasklaidos priemonės;
 • spec. automobiliai su garso stiprinimo įranga bei aparatūra (megafonai) (garsinio signalo girdimumo diametras – 300 – 500 m);
 • ūkio subjektuose naudojamos garsinės - signalinės priemonės;
 • transporto priemonių garsinės - signalinės priemonės;
 • telefoninio bei radijo ryšio priemonės;
 • pasiuntiniai

Dėmesio visiems! Tai pagrindinis įspėjamasis garsinis civilinės saugos signalas, perduodamas įjungus centralizuotai valdomas arba vietinio valdymo ūkio subjektų sirenas, laivų, garvežių, specialiųjų tarnybų automobilių garsines-signalines priemones. Juo atkreipiamas gyventojų dėmesys į tai, kad susidarė ypatingos aplinkybės ir jie privalo kuo greičiau įsijungti radiją ar televizorių (LTV programą), nes per visuomenės informavimo priemones bus perduodamas konkretaus pavojaus civilinės saugos signalas bei žodinis pranešimas apie susidariusią padėtį. Šis signalas gali būti skelbiamas iškilus bet kuriai grėsmei.


KĖDAINIŲ KURO BAZĖJE
LAIKOMOS-SANDĖLIUOJAMOS PAVOJINGOS MEDŽIAGOS

1. Dujos. Automobilinės suskystintos naftos dujos sudaro C2, C3, C4 angliavandenilių mišinį. Įkvėpti angliavandeniliai žmogaus organizmą veikia kaip narkotikai, sukeldami nervų sistemos ir širdies veiklos sutrikimus, sudirgina kvėpavimo takus ir akis. Įkvėpus didelės koncentracijos dujų, dėl deguonies trūkumo, net per trumpą laikotarpį galima netekti sąmonės ar uždusti. Suskystintos dujos, patekusios ant odos ar į akis, dėl intensyvaus garavimo gali sukelti nušalimą. Degant išsiskiria anglies monoksidas, azoto oksidai ir sotieji angliavandeniliai. Didžiausia sklaida – 1000 m.
2. Benzinas. Automobilinio benzino garai dirgina odą, akis ir kvėpavimo organus. Užtiškus skystam produktui, akys ir oda sudirginama. Benzine gali būti iki 1% tūrio benzeno, kuris klasifikuojamas kaip 2-os kategorijos kancerogenas, todėl ilgalaikis poveikis gali sukelti vėžį, anemiją, leukemiją ir kitas ligas. Įkvėpti produkto garai gali sukelti mieguistumą ir svaigulį. Degant išsiskiria anglies monoksidas, azoto oksidai, sotieji angliavandeniliai ir sieros oksidai. Didžiausia sklaida – 1100 m.
3. Dyzelinas. Dyzelino garai dirgina kvėpavimo organus. Įkvėpus didelį kiekį dyzelino garų, galimas cheminio apsinuodijimo pavojus. Dyzeline gali būti nemažas (iki 11% masės) policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekis. Eksperimentiniai tyrimai parodė, kad kai kurie iš šių angliavandenilių gali sukelti vėžinius susirgimus. Nuo ilgalaikio ir pasikartojančio dyzelino poveikio sausėja ir trūkinėja oda. Degant išsiskiria anglies monoksidas, azoto oksidai, sotieji angliavandeniliai ir sieros oksidai. Didžiausia sklaida – 1100 m.


ĮVYKUS GAISRUI AR SPROGIMUI
KĖDAINIŲ KURO BAZĖJE

Aplinkinių gyventojų perspėjimą apie ekstremalią situaciją UAB „Okseta“ Kėdainių kuro bazėje vykdo bazės personalas. Evakavimą vykdo spec. pajėgos .
Aplinkiniai gyventojai apie pavojų ir būtinus veiksmus perspėjami ir informuojami šiomis priemonėmis:

 • įjungiama garsinė sirena;
 • informuojami telefonu;
 • siunčiami pasiuntiniai (bazės darbuotojai).
 • panaudojant viešosios policijos ekipažų naudojamus automobilinius garsiakalbius

APLINKINIŲ GYVENTOJŲ VEIKSMAI

 • įvykus pramoninei avarijai pavojingame objekte - gaisro, į aplinką išsiliejusių benzino, dyzelino bei suskystintų naftos dujų (SND) nutekėjimo atveju, dėl didelio teritorijos uždūminimo ir kenksmingų sveikatai degimo produktų pasklidimo į aplinką, rekomenduojama:
 • pastebėjus gaisrą, sprogimą skubiai pranešti bendruoju pagalbos tel. 112
 • pabandyti išsiaiškinti pavojaus dydį paskambinus tel. 8 37 400210, 8 610 29028;
 • jei dėl didelio uždūminimo savo bute (name) pajutote naftos produktų degimo dūmų kvapą, sandariai uždarykite langus, orlaides, uždenkite drėgnais skudurais durų ir ventiliacijos angas;
 • jei jaučiate, kad patalpoje ir toliau skverbiasi dūmai išeikite iš buto (namo) į lauką;
 • pavojingos cheminės medžiagos ir jų degimo produktai stipriai dirgina kvėpavimo takus, akių gleivinę, odą, todėl būtina, kad šios dalys būtų apsaugotos:
 • užsidenkite burną ir nosį drėgna nosine, šaliku ar kitu audiniu, jei turite užsidėkite dujokaukę ar respiratorių, sudrėkintą marlės raištį ir skubiai palikite uždūmintą teritoriją;
 • eikite statmenai vėjo krypčiai į saugią ir neužterštą dūmais vietą, vengiant žemesnių vietų;
 • gavus pranešimą ar nurodymą evakuotis, nedelsiant vykdykite visus šiuos nurodymus

Evakuojantis:

 • išeinant iš namų, būtina užsukti dujas, išjungti elektros bei šildymo prietaisus, užrakinti butą, pasirūpinti gyvuliais;
 • jokiu būdu negalima slėptis rūsiuose, duobėse, tranšėjose, nes ten labiau kaupiasi nuodingosios medžiagos;
 • esant cheminės taršos pavojui, labai svarbu veikti greitai.

KUR GALIMA GAUTI DAUGIAU INFORMACIJOS?

UAB „Okseta“Kėdainių kuro bazė saugos ataskaitoje bei vidaus avariniame plane yra plačiau aprašyti kuro bazės veiklos keliami pavojai, pranešimų apie avarijas sistema, avarijų likvidavimo priemonės ir pajėgos. Interesantai, norintys susipažinti su bendrovės saugos ataskaita ir vidaus avarijų planu, turi atvykti arba paskambinti į bendrovės administraciją tel. 8 37 400210.
Administratorė, gavusi prašymą susipažinti su saugos ataskaita, interesanto atvykimo į bendrovę datą ir laiką turi suderinti su darbuotoju, atsakingu už civilinę saugą bazėje ir pasiūlyti interesantui atvykti suderintu laiku.
Atstovas civilinei saugai priims atvykusius suderintu laiku interesantus ir pateiks jiems saugos ataskaitą susipažinimui be teisės išsinešti, kopijuoti ir fotografuoti saugos ataskaitos medžiagą


UAB „Okseta“
Biruliškiųg. 18A, LT-52174 Kaunas
Tel.: (8 37) 400210, (8-37) 400219
Faks.: (8-37) 400211
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.okseta.lt